OCR Output

70) 2 Poll Bö

ej af kårlek- och: vålvilja blidkats ;- men :dere¬
mot år eller ingen, fom icke: vågar det yt¬
terfta, då han på dkadeligt och håmndgirigt
fåttvarder angripen. Derföre år du blefven
fårad; få tånkpålåkedomoch icke påhåmnd.
Var både din våtvoch: ovåm benågeni : Din
vån ty en: vånsanfer altid mera! vånikapen,
år oförråtten:: ochydin ovån åter3 ty Hanckan
ånsmera fkada och fkymfa dig: Vi åre alle
dödelige; och ingen år, fom vet fin ftund..
Var din tråtobroder benligen til vån/knp fnart
medan du åt med: bonom på vågen (€).- Gack
ock til.dig.fjelf; och fe, om icke du, åfven
fom din ovån har förolåmpat andra;:. Det tör
dermed: icke varafå rent; hos dig. Du tår ej
1 något mål varabåttre, ån din ovån, och huru
vil.dw då tadla på andras tröfklär, når du ej
tvåttar din 'egen? Eller huru vil du förvån?
ta trohet och vålvilja af andra, fom fjelfver
icke:år androm: trogen och vålvillig? iderfå¬
re tör oförråtten, hvaröfver duhåmnas; vara
ditt! vålförtjenta ftraff. = Omerirsi

(a). Matti, 5:44.(b) 5Mof. Bi32:, 35, (C) Matth, 5:25:

5, 2500
Förakt. «
Förakt år en Sinnets:böjelfe , bvarmed vi li.

101.0ller intet wårde fåtte på andra, Når högs
; i ; mod,