OCR Output

8 ol BN ö

me vi hans: goda namn och rykte, hvilket
honom mången gång år få kårt, fom fjelfva
lifvet, eller göre vi-honom verkelig, fkada,
tvårt och fnör-rått emot GUDs ordning och
vilja: båmnden år min, jag fkal wedergållat (b).
Ta, fedan vi fåledes fåkt vår gemena ifver,
13 åre vi vål tilfreds: då kunne vi unna vår
ovån alt godt, då hafve viintet emot ho¬
nom , glådja ofs allenaft af det tilfållet vi haft,

at vi på honon kunnat utöfva vår ondfka.

Men en förnuftig man fkickar fig icke få:
Skulle du blifva retad, fom ofta kan vara o¬
undvikeligt; få öfverlågg noga, hvem du
har at göra med. Torde ike;at din ovån, fom
du vil håmnas på, år af et-gement och ne¬
drigt finne, fom ej hafver betånkande vid, at
fkymfa, vanåra och ån mer förolåmpa. dig
ån tilförene, och fåledes torde det nöje du
finner i håmnden, ej fvara emot det du då
af honom lider. . Du gör faft båttre > om du
tilbjuder honom vånfkap och förfonlighet.Der¬
igenom vinner du både honom och alla ådel¬

inta på din fida. Skulle du ock ingendera
vinna; få har dulikvisttettrygt Samvete, fom
förnöjer dig långt mer,ånen neflighåmnd.Du
tycker det vål vara fvårt, at förft gifva goda ord
och föka förfonlighet;men det år faft fvårareom
" du för en obillig hämnd både fkymfas och fka¬
das. Ingen fiende har ånnu varit få grym,at han
E 3 ej