OCR Output

68 RV) oC BR

Pauli regel om Vrede år få upfyld med lår¬
dom och undervisning, at hon förtjenar hår
anföras: vredgens och fynder icke (bb). Han
vil få mycket fåga:; Vreden år loflig; Men |
vredgasicke rotrångda mål. ”Vreden år nyt¬

tig; men låt honom icke gå utom fina fkran= |
kor,

(a), Jac. 17 20, (b), Eph, 4: 26.

CR ,
Håmndgirugbet,

ANNE år en högre-grad af vre=
de och fkrider merendelstil verk och gerning,
Ar eljeft en begårelfe, at göra andra ondt tilba=
ka, » Aldrig något år mera gångfe, ån då vi
lide oförrått, at vilja med oförrått igen beta¬
ia, åfven fom de gode och ådel-finte, hvil¬
ka, då dem gifves något godt, altid vilja
gifva något godt tilbaka. Vi kunne fom knap¬
påft finna ofsiden lårdomen; at dl/ka vd
va ovänner; vålfigna dem fom ofs-bänna : > gö¬
74 vål.emot dem, fom ofs- hata, och bedja för
dem; fom göra ofs: fkada; och förfölja oft
(a); utan håmnden år altid få kår. ”Oförråta
ten kan åndock' vara liten nog; men vi fåge
vikole håmnasvoch icke förgåta det. Vi
hålleock - ord: deräti; 'ty antingen fkåm¬
usd ; me