OCR Output

0) arb (RR 67

:Men:varé långt bårta från ofs, at vi, fom
förnuftige åre, icke-fkulle göra det, fomirått
år.” Vare fjetran från ofsy at. vi-fkulle: oms
fkåpa:ofsitil vilda Kreaturs öch fetas til Här
gon omåttelig/vredes: Vårt hemliga högmod;
och de.goda:tankar » vi hyfe om ofs fjelfva;
borde ju ftåndigt påminna of3, at aldrig.båt
ra ofs £å illäåti vrede, fom vi göre, Vi
klandre ju ofta derpå, 'at'viicke åre få belef¬
vade, fom andre ; at vi icke kunne få vål tala
och föra ofs up, forn alidre; hvi klandre vi
icke derpå, at vi fålassfram ofta fom tjurar
och åre gemenare i munnen, ån mångelfkor?
Sjelfvå fkammen och nefan måfte afhålla ofs
från vreden. Når vi vredgas; få år vålk vår
mening, . at Skada och undertrycka ändräg
menwi upbygge och förbåttre dem mer, Haf=
va de icke-deftostörre:tycke före, at vara rar
fande och galne ;of 3 låra, de vist vaktafig för
vrede ,-då ide fe denoyredas omånnifkeliga
och vederfyggeliga uppförande. 5 De Big
flraxhos fig: GUD låt mig aldrig blifva tår
dan I. GUD Jåt mig dldrig få et: fådant finne!
Vidare. böre vi-betånkas.atyreden: aldrig af¬
löper utarisförtretsoch ledfamhetssty, utom
det, at-Vi af-honom: kånne, ens innerlig plå¬

a och ;oro- bog ofösicfa torde vår ovån vid
et:tilfållet icke eller lågga hander påmunr
nen och tiga. .' Deraf i! retas vi åns vidare,
och kanike, icke ge ofsiyför ån! vifå båmna of.
: ; E 2 Pauli