OCR Output

RT (RR

ledfamma verkan; fon vreden åftadkomrmer;
få må vi vål fåga, atchan åren: grym Helfve¬
tis> futrer; "fom plågar! månnifkan sen : vild
katt; fom dtåndigt: vil klåfa ockorifva: en
gruffand fiede; fom altid vil hårja och brån¬
ira3' en'Skarpråttare fom aflifvat många Sjå¬
lar: vet rafande:vildjur; fom dödar och up:
åter många månnifkor:en fkadelig orm, fom
finger,/hvarefter fållan eller aldrig kan lå¬
kas:7ew mågtig blodzigel) fom-fager blöd bå¬
de utur andra och dem, fom honom hyfa:en
ftarkococh fickande :ftorm; fom kaffar alt,
hvad honommöéter, öfverånda. Vackra nämn,
vackra åretittar.; > Defsutvårtes verkan hos den,
fom bår honomjåren bifter upfyrgäiftrande
Ögon; gliflande: tånder j förkårtad 'amdedrågt;
ftammande -ord:'och våldfamma 'gerningar,
Mången har i vrede ej:-kunnat ftyra fit finne
ockFrofta»gjordt dets fom han aldrig tånkt gö¬
rå; och fedan icke kunnat råtta, utan ångrat
fålinge hanlefvat. Aldrig tror jag, at Theo¬
dofius, föm hade det låford, at hän var en
from Kejfare, någonfin tånkt utöfva någon
våldfamhet; men en haftig vrede gjorde
dock ; at han på en fkåde-plats i Tesfalonica,
låt nedergöåra många tuferide Sjålar, Ho tror
icke, at. han fedan vid råtta fanfningen ån¬

"ofd fannas ; at manf[ens vrede gör icke det rått
ir för GUDI (a).
bal Men