OCR Output

ERE
mifstage of deruti gantka ofta, at vi få gers

ondt ; der: vi. likvål borde hata" gerningen
Wi göre dermed, likfomsarge hundar, hyvil?
ka plåga bita och farga det trå, fom kaftasåt
dem, för det, at detår dem nårmäft;> famt
mena , at det var trsådet och ickermånnifkar
form ville flå dem; -båfahvar jag vilg få fin?
ner: jag intet fpår; hvärkemi den Naturliga
eller Uppenbäarade Lageri, fom tilftådjer: nås
got hat til. den, ofs förolåmpat;- utan håldre
undervifäs vi, at fkada ingen, och om vi
fkadas,; begåra fkadans -årfåttning:at vard
allom benågne, tjenftaktige och vånlige. Exår
gar du fåledes: tik hvad -batet tjänar ?<få blir
fvaret intet annat, ån at det: tjenar til, feder¬
nas inråttningy til afftyrande af” våra onda
gerningar &c.:. F (omi ålfken HErran, hater
det. onda. (a) Hater:denibefmittade: köttfens
Kjortel ochi Peri Äta ;

(a). Pl. 97: 10: (b). Jude Hink |
Sr ar
Vib Oka snor
Vrede år en mårkelig ång flan åller ledshad of¬
ver den ofirrått , fom antingen ofs fjelfva eller

eller andra år tilfogad. Menianfeende tilden
NA : k | Jede