OCR Output

64 BB )oCl &B
— |
fkap. Höre vi honomberömmas; få fker det |
med mifsnåje och vikunne ofta göra hans vål¬
förtjenta beröm til lutter ofanning. - Händer |

han aldrig den förtjent. Hånder honom or |
lycka, få glådjas vi, och tycke, at'hon al- |
drig år få ftor, fom hon icke bordt vara ftör¬

re. Ach! fe huru en månnifka kan mifsgå |
fig? Se, huru ftora och oförnuftiga fel hor |
begår under hatet? i

Haf då akt på din Själ, låt henne ej rafa,
utan ftyr henne i detta, fom andra 'mål; för¬
nuftigt. - Tror du vål, at, din ovån haft |
någon Kånning af all din bitterhet, af all din |
ondfka, och af all den förtret, hvarmed du
Pe Nåt du varit illa til mods, och för
at fkul ej gittat gåra dina fyflor, få har din |
ovån mått vål, varit glad, förnögd och för- |
kofrat fig ialt; fördenfkul fkadar du dig fjelf '
med ditt håt, och icke din ovån. ÖOnikar
du honom ondt; få vet at GUD ej hörer nå¬

|
|
|
gen på honom.” Vil du ock med ondt belö¬
naondt, få torde du icke vara honom vuxens |

Han torde tilåfventyrs, fom tredjedaps fråfans

ej annat, ån folks åtlöje. Jag vil ånnu icke |
förtiga et. -Detår et ftort fel af ofs, och vt.
mils”

tl