OCR Output

X

E &B ol 63

fom andre begå, at vi, fom Daniel, deråfver
utgjute tårar och hålle fafto, och med Elias
fige,at vi hafve nit om Herran Zebaoth,
(2). Jon, 4: 9. (bd: Cor, 7: 19,

9. 22,

Hat.

Som Hat altid fåttes emot kårlek; få år
hatet tvårt om en forg eller ledsnad öfver det-on=
da, fom finnes hos andra: Detta onda tilfogas och,
förklaras ofs, dels med ord dels med gerning:
Talar någon illa om ofs, gör någon ofs en ver¬
kelig oförråtts; få hate vi horiom, Hatet råttar fig
altid efter det ondas förmenta ftorlek. Åre
vi litet fårolåmpade, få upkommer et litet,
åre vi mer, få varder etftörre hat, och åre
vi mycket, få varder det et flort hat, fom
undertiden blifver outflåckeligt. Denna for¬
gen och ledfnaden oroar ofs ofta rått mycket.
Så ofta vi tånke på Perfonen> fom ofs föro¬
låmpat, få rinner ofs ftraxt i finnet det för¬

fåttes igålning, tankarna förvirras och mun¬
nen vil öpnas til bannor, och håmd. Åre
vi ock under hatet få olyckelige, at vi få fe
fjelfva Perfonen , få oroas vi ån mer; Vi

vi fnart blefve quitt hans umgånge och fåll¬
j ; fkap: