OCR Output

an BB ol KR 61

Nushåll?. koftar det dig icke mera? jag vet
likvål, at du derpå i många år anvåndt både
koftnad och möda, och det vil du nu på
några dagar och veckor fördårfva. . Hvi vil
Au ock förgåta de fmå barnen, fom af dig för¬
Vvånta fin ans , (kåtfel och uptuktan? Jag tyc¬
ker de koftat dig mera och åro kårare, ån du
genom en lam upfoftran fkulle vilja fördårf¬
va dem.” Trö och var förfåkrad derom, at
om batnen varda okunnige och fallne til lafter
och odygder; få ftannar fkulden och anfva¬
ret på ingen annan ån dig. Vil du ock knor¬
ra och vara otålig på GUD? menar du, at Du
fkåliga vredgas ? (a). Ho vil klandra på Hans
Förfyn? ho vil göra ingrepp i Hans allvifa
flyrelfe? Våra tankar åro icke GUDs tankar,
Vi kunne ofta ej finna ofs i GUDS vågar och
göromål. De åro ofs undertiden för höga; '
men under den bittrafte kalken förvarar han
ofta den hålfofammafte dricken, och det fom
vi tycke åt vår olycka, vånder han ofta til vår
lycka. Hvarföre afundas du på din Nåfta,
fom mår vål och hafver glada dagar? ”hvar¬
före drager du din hjelpfamma hand från den,
fom når mindre vål, år fattig, och har; kan+
fke inga gladare dagar, ån du? Söker du din
förkolting och låter forgen något fara, 1å
liknar du den förra. Men låter du hånder¬
na falla och alt framgent fråter ditt hjerta med
forg, få kan du låtteligen likna den fenäre:

Sör”