OCR Output

rn

måningom tager lifvet af niännifkan. En
kadelig nåfla, fom nåftan icke får, atutrota.
Ho vet icke, huru många en omåttelig forg
harhjelpt i förtidi grafven?-ho vet ickehuru
ropfens krafter deraf aftynat, at månnifkan
krapt liknadt fig fjelf? Hvad ångflan, hvs d
0ro, hvad tårar, hvad klagan förfpörjes icke

fom utom fig, och hon vet icke hvad hon
gör. Hon blir til alla fyflor hoglös, och 1å¬
ter i fit lilla hushåld gå vind för våg. Hon
blir lam i fin Barna -upfoftran, at barnen
blifva både enfinte och odygdige. Hon blir
knorrifk otolig, emot GUD, afundfjuk på fin
Nåfta och ledfen vid fig fjelf. Hon blir råd¬
lös i hvarjeharida påkommande håndelfer , år
oförmögen, at fe fig fjelf til.godo och ofkic¬
kelig attjena andra. Ja, hon förmår upråk¬

förorfakar, -Omfider fedan månnifkan p
Jet fyndigt och frucktléft fått få förnött hela
fin td bårt; få måfte hon med gråmelfe fe,
at hon med fin forg ingen ting utråttat; ty
det år merendels få, at det, vi förje öfver,
kan icke åndras. Ingen maka har ännu med
fina tårar kunnat upvåcka den andra, Ingen
| Råttegångs fak har dermed blifvit vunnen til¬
baka, at någon klagat och förgt öfver Do¬
» Mmarens elkigd utflag, Ingen gap
ar

sn