OCR Output

8 )Ol0 RR 57

hvilka kunna få litet rådda ofs ur nöden,
fom en rår-ftaf kan hjelpa den up, hvilken
börjar at falla» :

En del plåga ock hoppas , utan ät ver

tan anfeeride om det de hoppas, på, är mö¬
jeligt eller ej, visfteller ovistt, Mången gör
uträkning och ftora förflager, den ena gån¬
gen efter den andra, och hoppas'at de iko-¬
ja vål utflå; men fådane varda ock i fit hopp
få hårligt bedragne, ati det de tånkt om i
famna kroppen ; få Hafva de råkat på fjelf¬
va ;fkuggan. '

Men vi måfte förekomma och fyra et
Aikt förvirradt hopp. Vi vete, at hoppet
fyftar altid på det tilkommmande, och

hoppas på det man vet, kan både fke, ock
icke fké, antingen fart, eller ock långt der¬
efter. Det vore ju åfven få dåraktigt fom
fören hungrig, at gå aftad at filka, och göra
fig vifs frat at få Åk, hvarmed han kunde
läcka fin hunger. Kåt vara, at vi genom
lång förfarenhet fkulle veta en del af det til¬

na veta alla omftåndigheter , fom til åfvens
tyrs torde inlépa i det vi hoppas. En enda

infallande omftåndighet, den vi ej förmo¬
data