OCR Output

;6 8 )o( 8
antingen fået båttre lif, eller, at detta fnart
måtte förbåttras, har uppehållit honom, at
han likfom fått nya krafter; hury mången |
har icke varit inéd och olycka, ja, ofta ka=
ftad, fom en båll, för alla olyckones ftormvå- |
der? men hoppet om förbåttring har låmnat |
honom kraft - och yrka, at han ej alle- |
naft kunnäåt. uthårda,y utan åfven ibland '
hafvanéjfamma ftunder ? Huru mången har
ock icke lidit förakt, orått och förföljelfe nu
af den era nu ef den andra, ja, ofta af fina
båfta vånner, få athan fjelftyckt at han aldrig |
fkulle kunna förfmålta det? men hoppet om >
hjelp och åndring har gjordt, at han. får¬
mått gå det igenom. Hvarföre ock den lik¬
nelfe, fom bufvit tillagd hoppet, afet ankar,
icke var få illa tråffad. . Ols möta ofta mot¬
FÖnes och olycks ftormar, Vårt lefnads fkepp |
år ftåndigt'i fara. Vilje vi ej fegla i qvaf;
få måtte vi kafta ut vårt ankare, hoppet; |
"co omen konften år dock, at råka på den råtta |
Kg Kafte vi det ut på en flåt och |
iprig grund; få håftar det icke, utan grun¬
derfmiåtte vara fat och ftadig, ”fag vet ock |
ingen faftare grund för hoppet, åh då vi fås |
fe det vid Guds fanfårdiga och oryggeliga |
löften. De utgöra en faft grund, och alle de, |
fom derpå ankrat, hafya altid blifvit lyckeli- ;
Be; men vi förgåte få gerna denna grunden,” |
och fåfte vårt hopp. på en hop jordifka jag |
VvUu= I