OCR Output

SER «BB )o( R SER
da, at de åro båttre, ån ditt. > Beropa dig al
drig på gammal förfarenhet och vana. Det
år altid et lamt fkål. > All ting förvåxlas och
- ombytes. Det fom år godt den ena tiden,
kan icke få vara en annan. Har du ock inr
håmtat Vett och lårdom, få förfåkta en fak
för fanniugen fkul och för det du har råttvi¬
fan på din fida; men icke för det anfeende,
ros och beröm du, genom dit trågna påftåen¬
de vinner: = Tilfe ock noga Perfonen med
hvem du har at göra. Han torde mera lårdt
och mera förfarit ån du, och fåledes ännu
kunna låra dig. Genom det du årkånner
"hans lårdommar; få vinner du hans tycke
och låford, i det ftållet du eljeft torde få
nåmnas för en egenfinnig, djärf och hög¬

&. 20,

Hopp¬

Hoppet år en god finnets böjelle 5 bvarmedelft
wi glådjas öfver. det tilkommande goda. Hoppet
hugnar: och glådjer ofs: under ”'all vår
motgång. och vedervårdighet: Det år likfom
en tröftefull vån, hvilken ofta vifkar, ofs de
orden i örat: det blir råttnu båttre. - Huru
mången har icke varit fjuk, och tyckt, at

han fnart fkulle upgifvas; men koppet, at
I an
a