OCR Output

så. RR )o0-R

fig företager; men en|Envis rtufar til vågs
och vil likfom bryta hufvudet genom våggen.
Han vårdar fin Fars och Farfaders gerningar
likfom en Gud, och tror fig aldrig kunna
begå flörre fämvetsverk, ån om han ulle gå
derifrån, Den villo-menning han en gång fat¬
tat, fåtter han mer tro til, ån både Wolf och
Leibnits fkulle demonftrera det. Och ehu¬
ruvål en fådan aldrig tryter mogna rådgifva¬
re; år han dock i fit finne få förblindad, at
han förr vil taga vågen til olyckån, ån åndra
och förbyta fin na .

Om den fåkunnoge fkulle få déma om
en Envis, få fkulle han til defs envishet in¬
errannan orfak gifva, ån athan hade et trångt
Bafväds fom aldrig kanrymma mer, ån et
enda beflututi fig; men år det enda beflutet
rått grundadt; f år det långt båttre, at pådetta
fåttet hafva et trångt hufvud och vara envis,
ån hafva för ftort hufvud och vara mångrådig
och en våderhane,

Och fom Envisheten fördårfvat många;
få måftelvi i tid vånja ofs vid fanningen.
Afgör aldrig något hos dig, förån du rådfrå¬
gat Förftåndet. Utförflka noga, om det du
envifas på, år dig godt eller ej, kan lyckas el¬
ler olyckas. ' Årkånn andras mogna råd med
tackfågelfe , öfvervåg dem noga, torde fa

a,