OCR Output

8 Jol & 53

vål något göra för maten, Hafve vi ock
undfått lyckones håfvor3; få måfte vi veta,
at det år fådant gods, fom ingen får bygga
uppå, De komma: dag; men kunna imo
gon förgås: Och at den enatiden gå ftålt och
yfvig, men den anidra med fokota fådrar; vo=
re åfven få nefligt, fom oförnuftigt.

S. 1 Ag
s Envishet.

Envishet år et ftycke af hågmodet, och
följakteligen, ex laft ; medelft hvilken vi för
högt drifve vår Sats, och tro at ingen år flugare
ån vi. Som alt ofårftånd fmider vår olycka;
få.vil icke eller envisheten flå fifta faget.

å våra gerningar, och inbillar ofs, at alt
vad vi göre år godt? Det år den, fom fmic”
krar alt vårt våfende och lemnar ofs den fka¬
deliga lårdom, at ingen utan fkam och nefa, '
kan gå från fin en gång fattade mening, EnVis
man låter altid råtta och fåga fig;smen en Envis
aldtig.En Vis fer altid mer påfjelfva fanningen
och SS deraf flytande nyttan,ån någon åregi¬
rughet;men en Envisnekar ofta fanningen och
gör fig aldrig mödan, at eftertånka defs nytta
och fördel. En Vis betraktar noga fin ftyr¬
ka, och om han kan gå i land 'med det ban
; 3 18