OCR Output

JRs LR

ock, at innehålla med omåttelighet af an¬

fened

Lagom penningar, lagom ftat och betjening

drig förhögt fig öfver fit ftånd, eller begårt
Rörre heder, ån dem tilkommit,

Har derföre någon varit få olyckelig, at
han fått högmodet til: gåft hos fig, han her¬
bergere honomicke långre, Vi kunne ju med
blygfamhet anfe ofs fjelfva hvad vi åre, Ŭ
re vi icke fvage och fkröplige månnifkor,
födde med gråt och tårar, upfoftrade under
andras vård och fkötfel, nårde och uppehåld¬
ne icke genom egen konft och förmåga, u¬
tan genom andras hjelp och omforg? Åre vi
icke fjuke, bråklige, motgång och olyckor
underkaftade, och måtte til flut undergå dö¬
den; fom år det förfkråckeligafte af alt. Vi¬

ten år för en ådel Dygd. Med denne kunne
vi vandra hela verlden igenom, och alle fko¬
la anfe ofs med benågenhet och ynneft, Vil¬
Je vi årnå den famma; få måfte vi årkånna
ofs för de vi åre, hålla of; för de enfaldiga¬
fte och aldrig tro ofs om för mycket, - Hafve
vi goda Naturfens gåfvor, få måtte vi tro; at
andre kunna hafva dem ånnu båttre, Vi
hafve intet mer deraf, fom kan råknas för

til deras upodling anvåndt, och vi pe
vål

|
|
|