OCR Output

- & )o( RR fi

vil. komma långre?Han år aldrig nögd med
den lott, fom lyckan tildelt honom , utan
tycker fig hafva långt mer förtjent: År
förtretelig 1 åtbörder, fpåtfk, föraktelig, ftor¬
talig, tråtofam , envis, djerf,atfjelfva mens
lösketen, fom eljeft allting pligas förfmålta;
ej annat kan, ån retas och förargas, Och fom
tros och beröm år et fkadeligt botemedel för
denna fjukan; få göra de Föråldrar illa, fomi
ungdomen mycket rofa och beröma fina barn,
Så fnart de förmårka någon qvikhet och fårdig¬
hetinågot hos dem;ftrax plåga de uphöja dem
til hirhelen, och det utan anfeende, om barnen
fjelfve höra derpå eller ej. De få derföre frifka
penningar, god ftat,uppafsning &c. få at den
tankan likfom med all flit inplantas hos demy
at de åro mer ån andra« Det lyckas ock får
dem, då de få fe barnen likfom gåfa af hög¬
mod, och veta föga huru de fkola yfvas och
bryta fig. - Barnen låta fedan fkönja denna
fin hugdryghet ialla fållfkap, fårdeles på Käl¬
lare och Caffehus, der dei fynnerhet vilja

blifva af andra hedrade och högt aktade,
Men förnuftige Föråldrer föka altid, at fös
rekomma högmodet hos fina barn, De rofa
och beröma dem 'vål; men de akta på tiden
och tilfållet,. De veta både når och huru de
fkola beröma, Et vål paflådt beröm upmun¬
trar barnen fåmycket, fom et illa paffadt för¬
därfvar och fkadar dem. Likaledes veta de
D2 ock,