OCR Output

50 8 )o( &

upfoftran få ftrång , at han affatte. Manilius,
fom var påtrappan, at bli Borgmåttaresallenaft
för det, at han kyfte fin huftru, då dottren fåg
derpå; ' Och faftån detta tyktes vara förlångt
gängit; röntes dock hans ftora nit för barna¬

upfot

fko-kårlek. De åro långt fåmre, ån månni¬
fkan. Den tftörfta kårlek du kan bevifä
dem, år, at du ej fvålter, flår, eller el¬
jeft oförnuftigt handlar med dem.

(2) I Cor, 19: 4.
S. 18.

Högmod.

Jag införer hår Högmodet, ej fom någon
affect, utan faft mer, fom en alt,

leken; emedan det år ock en kårlek, faft den
icke ftråcker fig vidare, ån tilden, fom bår

ån en laft , fom hårrörer af en for kärlek och
inbillning til och om fig' (jelf. En Högmodig
uphöjer altid fig fjelf; men förnedrar andra.
Håller fig allena för hög och vårdig ; men

År ock icke det nog, at en fådan aldrig kan
komma få högt up i verlden, fom han in
| 4 EN