OCR Output

8 ) ol B 49
leks-betygelfer. "Kärleken bår ock ofta utom
lit flågte , och låter fig icke nöja dermed, at
ålfka månnifkor, utan han vånder fig ock til
de ofkåliga djuren. Ja, jag vetofta icke hvil¬
ken i fomliga hus blir omfamnad med mera
Kårlek, antingen Makan eller knå-rackan,

At förekomma den oro och oanftåndig¬
het, fom Kårleken förer med fig, få måfte
den, fom blifvit kår, låra ftyra fin kårlek:
Ålfkar du månnifkor få ålfka dem för dyg¬
den fkul. Råtta din Kårlek efter Perfonens
vårde , och fe noga til, at du ej fåtter mer
vårde derpå, ån den i fig fjelf åger. Lår vål
kånna honom, innan du befluter, at ålfka ho¬

gonen öppnas ej, för ån efteråt, och det fvi¬
der ej, förån du har ftött dig. Den du ålfkar
tör ej) tilbaka ålfka dig: tör vara dig vånlig
och benågen i ögonen ; men falfk på din bäks
Skulle han ock vara dig upriktig, få kom:
hog,atenMånnifka bör,fomen månnifka ålfkas
och icke, fom någon GUD dyrkas. Intages
du afikönhet, få tånck, at Bafilifker ofta kunna
dölja fig. derunder, Intages du af någons ri¬
kedom, få tånk, at der kan vara fåttigdom
på Dygd. Åger du barn, var förfigtigi um”
gånge med dem: : Våg orden, fom fällas i
deras nårvaro, och bår fjelf icke ved til den¬
nalderas eld. Cato Major var i fin barna

D up”