OCR Output

48 R Jol KR

urfinniga och galna, och tillåter dem fkrida
til fådant, vid hvilket en förnuftig bår
både våmjelfe och låje. Det beråttas om Car=
meleon Megara, at hanför en enda kyfs kos

det var en flug handel?

Månnifkan hafver ock få många, fom alt
från barndomen blåfa under denna elden, at
mången. vål må undra, at hon ej allaredan
brunnit up; tyknapt hafve vi lårdt, at tala
förån vi af Föräldrar och andra varde tilfråga=
des hvar år din fåft-man ? hvar år din fåft¬
mö? ja; föga hafve vi lårdt låfa innan til i

vifor och Slagdångor, hvilka ofta få lått och
förargeligt utmåla Kärleken, at mången kan
blyas dervid, Hårtil kommer ockidet ; atbar¬
nen tillåtas umgås med tjenftfolket, hvilka fins
emellan ofta förehafva et få gement tal 'om,
Kärleken, at man, efter åt, vål borde bedja
dem fkölja fig i munnen. Barna minnet
fom år ej mindre påliteligt, ån qvickt, fat¬
tar detta mycket vål, och önfkar ; at en gång
komma til åtnjutande deraf; Hinne vi til de
fullvuxua åren, eller derunder; då vi mes
rendels fkole ut och vatidra, hvad fnåror och
farligheter lig a ofsicke då i vågen? Et ondt
fållfkap har Frfört mången och gifvitlariled=
ning bådertil onyttiga och oanftåndiga af

| leksz

NRA ren än an a