OCR Output

| 8 )ol MM AT
— 5

Ver ock , fedan alt. annatår dödt och til intet.
Hvad Kärleken til GUD vidkommer, få år
han af den befkaffenhet, at han aldrig tilfö¬
rer Själen någon oro, utan lemnar hånneal¬
tid i frillhet och förnéglighet, och hörer få¬

år ofta ofyrig , och fördenfkul behöfver han
både kännas och fyras, : Hit: råknas billigt
den, fom fråcker fig til Könet, Huru mån=
gen haricke få aldeles gifvit:fig in 1 denna
Kärleken, at han omfider ftannat ien be¬
dröfvelig plåga och oro? Huru mången: har
ock icke för penningar köpt honom; men
når handelen varit gjord, med gråmelfe är¬
farit, athan ej annat vunnit, ån en oliderlig
finårta och qual? Når denna Kårleken betrak¬
tas, få tycks han åga något mer, ån natur¬
lig kraft och ftyrka,; Han gör de ftörfta Hjel¬
tar til Slafvar, at mången i fållet för hjärta
och mannamod ej annat hyfer, ån veklighet
och dårfkap. Han förblindar de fkarpfyntafte
Ögon, til defs de ej mer kunna 1e fit egit för¬
dårf. Han upeldar mången gång det hjär¬
tat, fom tilförene varit kallt, och aldrig tånkt
öpna fig för någon Kårlek. At han utöfvar
fit vålde på dem, hvilka mer plåga följa fi¬
na finnen, ån Förnuftet, år mindre undrans
vårdt; ty der inga vapen åro, der kan fvårz
ligen göras något motftånd. Det år juft dem
han helt och hållit inföfver , gör dem likfom

urfin¬