OCR Output

46 RR ol

dig öfver en fund kropp. Glåd dig a

en kår Maka, af lydiga och vålartade barn

Sol, Måne, Stjernor, Luft, Våder, Foglar,

Fifkar,Djur, Trån, Grås, Orter, och det minfta ¬
blomfier åro hår få tilråckeliga -Amnen,. at

dig jaldrig kan tryta någon Glådje. Frögder

Eder i HERranom , och åter föger jag : Irögdet

Eder (b).

(2) Pl, 35: axv'22. (b) Phil, 4:4.

Sö Pa
| Kärlek. ;

' Rårlek år Glådjens förftfödda Son, bvil¬
ken frögdar fig öfver det goda, fom fins hos andra.
> Kärleken år et band, föm fammanfåfter ej al¬
Ienaft några få Perfoner utan fora Riken
och Samhällen. Kärleken förenar månnifkor-'
nas hjertan och upåggar dem til inbördes vål«
vilja och benågenhet, Kårleken åfverfkyler
all oförrått, år, fom Paulus fåger, tolig och |
mild. (a). Men Kårleken fåfter fi g ej endaft/
vid månnifkan, han fvinger fig ibland til!
högden, och förenar månnifkan. med GUD.
En ,mårkelig Kårlekens egenfkap år ock det,
at han varar både itdetta och det tilkomman¬
de lifvet, lefver då all ting lefver; men lef¬
N Ver