OCR Output

ö 8 )o(-R 45

gerna fkulle åtrå få mycken glådje, och ån
Mindre förhafta ofs til des utöfning. ' Vi vil?
Je ock i glådjen öfverfkrida hof och måttan.
Vi båre ofs 1 glådjen ofta få illa åt, at
den fåkunnoge vål måle deråt: Stundom
gape vi, frundom fkratte vi, ftundom hop¬
e vi, ftundom danfe vi, at både bord,

ånkar och glas, få i fara,

Men, kåte! flyr din glådje, vet hvad du
fa öfver, vet ock huru du på Torde
e, at åmnet hvaröfver du glåds ej åraf den
SRK REna at den förtjenar din glådje.
Torde fke, at båtnaden år icke få ftor, föm
du inbillar dig: Torde fke, at, når glådjen
uphörer, forgen blifver få ftor, fom glådjen
förut, och då torde du både blygås, och ån¬
gra din glådje. Torde ock fke , at du med
dina otidiga glådje-betygelferförargar andra,
fr dem ledfiha och dymedelft gör dig för¬
uftig,en ftor del af deras förtroende och vån
fkap. Men vil du glådjas, få vil jag nåms
na fanfkyldiga åmnen , fom ej allenaft fötje¬
na glådje, utan ock förfkaffa frrukt och nyt¬
ta. Glåds deröfver at du år et Guds fkapadt
Creatur och fått en förnuftig Själ. Glåds,
at du kan göra det goda, Glåds öfver et
nögt och obefmittadt Samvete, Glåd dig ock

ver tarfvelig Spis; klåder och löning. Glåd
dig