OCR Output

(
äs EJ AVE 43
för åfverdåd , om jag påtager mig deras ftyrs
ful, Men hår gåller mtet annat: mit lif år
kårt, jag måtte fåtta mig i Vapen, taga på
mig min lilla Krigs-ruftning och efter förmår
gan:göra dem motfånd. Och fön Körre de¬
fen af våra affecter åto onde, få kunne vil
ej kånnadem annorlända ån onda; Tvånneaf
Våra afecter åro likfot mödrar för alla dean¬
"dra, de der gifva demrlikfom fit hf -och äflkoms
ma. Således delat jag dem delsi Ur[prunge¬
lige, dels i Ur/prungne: > De Utfprun gelige eller

Vi måfte då förft tala onv Glädjen och dem;
fom af honom urfpringa, och fedan om Sor”
gen och defs afkomtingar.

6. 16; :
| Glådje. i

Glådjen år en ymnig förnöjelfe: öfider det
goda. "Denna Affetten tyckes måft komma
åfverens med; månnikans Natur, Vi fike
och fare efter! Glådjen, och VI råke honom
aldrig få'ofta, vi önfke? icke eller , om vi få
honom, behålle vi honom få långe, fom vi
vilje. "Det år likförh medfödt med ofs, at fö¬

ka Glådje och fågnadi all ting; ty föga får
det: ena .Glådje-åninet åndas, förån vi gÖ¬
re början med et annat, VA tycke, at vi a
ee m