OCR Output

'42 100 KR
; den hålles ju af alla i åra och vårdning, få
at ingen varit eller år, fom icke fit finne,
om icke eljefty vidgår defs hårlighet och an¬
feende. " Aldrig "har eller någon” gått ifrån
dygden olönt; fom"1i upriktighet hållit fig
KE intul;hånne.; Huru bringar hon icke den up
i I | til åra och anfeénde? hurt tildelar Honiicke
I | a honom ymnigt förråd 7 huru gifver hon ho |
|
|
I

nom icke fred och ro 1 famvetet? Når odyg+
dens barn hvart ögnableck förvånta fin-håmd;
och deifina Samveten kånna tuäfende ftyng
af bitande och gnagande matkar ; få fitta dyg! b
är denes barn i fit ljufva lugn och frukta förin¬
ILL tet > Och mön det "då icke år mödan värde) |
i atviför henne kåmipe? Sannärligen, vikun. |
EINE ne aldrig; båttre använda vår tid, och intet |
KE förre motfånd göra det finliga begåret , ån
Rd då vi föke, at blifva dygdige: |

HÅ |
id (a), Galli:g: Wa (b).-Rom,; 9:24; |

5 28 rf.

På det Förnuftiga följer nu det finliga bes
ar gåret , eller fom det-famma år , våra affeAer
ä och finnets-böjelfer. Jag får hår et led famt
IA åmne at tåla om: - Jag får hår göra med en |
j hop beftier och vilda djur,hvilka föka, ataf¬
hända ofs lifvet y en hop ”Tyranner, forn :ej
plåga fkona barnetivaggan. » Jag ryfer, nåt
Jag fkal lemna dem min åtanka; och fauilege
É

|
|
|
|
oa)