OCR Output

AND

40.— BB) 06 |
|

ken. Själen lider aldrig något tvång, hvar- |
ken af något, fom år utom eller inhom hån- :
ne,» t hon ej tvingas af något, fom år utom |
henne; ;år mindre frågati om, Ho kan intar |

ra hos:ofs en Hjuflig kåndla, at c t fara makar
fött-och det föta furt? Men om hon ej tvingas

k

ra om,.. Dock hafve vi hårutinnan ingen, fom
båttre kan fkilja tråtan åt, ån fjelfva förfarens
heten. E.g. Pina och alla uptånkeliga plågor
åro motiver til bekånnels för en ofkyl igt
håftad fånge; men. förmå dock icke bringa
honom få vida, at, han kan bekånna på fig,
Och; tom han ån, tilat. undflippa våndan med
;munnen fkulle bekånina, ach ! få år visit något
Invårtes hos honom, fom gör, at han icke
vil bekånna, och undergå det ådömda ftraf¬
fet, hvilket alla def$- motiver aldrig kunna
tvinga honom til; Skulle detta exempel ej
gålla 4 alla mål, hålft vid förre delen af vår
JA gerningar, aldrig brukas någon våldfamhet.
Lå mårk hos dig fjelf, huru du med hvarje
- BeNings företagande Pået ljufligt och,behaäs
geligt ft fåfin ningom drages, bevekes och
täckas... Själen kan: Ju lock, fat ledutet en
Bång, år gJordt, .uptkjuta med;gernin en;
Tåppa de 5 förra, motiver, och taga sandra;
Jas softa fådana, fom; | åro tvårt omg

KJ e