OCR Output

BB ol & 37

ras nytta, och likfom befluter hos fig fjelf, at
taga dem emot. Men få kommer fraxt det För¬
nuftiga begåret eller Viljan, och föregifver,
at det vore nefligt, oanftåndigt och mot hans
Samvete och rd , om han fkulle taga mutor
och - förvånda rätten. Så tviftas de. ofta.
Men år månnifkan förnuftig, få fegrar ock
altid hennes förnuftiga begår, och det fin¬
liga måfte duka under... Vid denna tviten
måtte en icke eller mistaga fig ; och hållat för
det tviftande, om' hvilken Paulus tålar, då
han fåger: Köttet bafver begårelfe emot andan
och anden emot köttet (a). Köttlens begårelfe,
föm hår omtalas, och det Sinliga begåret, de
åro altid. et och famma; Men Andans och För¬
nuftets begår åro vida åtfkilde, De fkiljas
åt, få i anfeende til urfprunget, fom fåttet,
hvarigenom de vifa fig: Förnuftets begår
flyter af blotta Förnuftet, faft det aldrig kånt,
eller i det tviftande tilftåndet, kånner någon
gnifta af Nåd; men Andans begår år helt
och hållit Nådens; Förnuftets begår kunne
vi frivilligt och af ofs fjelfva åftadkomma;
men Andans icke, ty det kommer från GUD ,
utan någon vår tilhjelp och förmåga. En
noga fjäla-kånnare, och fom tillika ftår.i Nå¬
den, har icke fvårt, at fkilja desfa åt.” Och
år denna fkilnaden få mycket mera nödig,
fom et fördårfveligt bedrågeri hårunder kan
förelåpa, En Naturlig månnifka och en

C3 Hed¬