OCR Output

34 R IOC RM

Fr och ovisligt företagande med fig föra
åro få ftrarke Förmafts-Predikanter, åt om vi
icke vore ofkäligare, ån Tjurar,; få fkulle det
icke afgå utan frukt och nytta. Vid hvarje för
retagande böre vi likfom fjelfve fråga ofs:
hvarföre gör jag nu detta? Mon jag hårige¬
nom fråmjar min egen lyckfalighet? Mon, JAg
ock hårmed förolämpar andra ? Mon deffe
medlen åro tjenlige och tilråckelige för mit
företagande? Mon de åro /loflige och Gudi
behagelige? Sannerliga, Förnuftet fkal fvara
ofs härpå, och vifkole, utan mycken möda,
finna hvad vi böre göra eller icke göra: Lis
kaledes år det i'den fengre håndelfen nådigt,
at veta Förnuftets råtta bruk och ftyrfel. Vi
göre båft om vi låte hemligheter vara hemlig
heter, och förnufts-faker förnufts-faker, GUD
bar fjelf utftakat grånfe-fkilnaden, och -eho
fom går deröfver, lårer icke låtas onåpft
Torde ock fke, at vi under vår förmåtenhet
något tage ofs före, fom vi ej kunne gå!
land med, eller ock fådant, fom tufende
kunna difputera och motfåga, då vi allenaft
förfkåffat ofs alt folks åtlöje och vidriga om”
dömen. 7

(a) 2 Cor. 10:5. (b)Pred, 7:14. (c)PS 104; 24:

S, 140 ö
Viljan."

Alt Förflåndets och Förnuftets undervis
5 | nin;

ot

I