OCR Output

= Jol & 33

definitioner , eller ock på det, fom tilförene
"bevift år.

Jag bör ockfå något påminna vid För
nuftets råtta fryrfels Det tycks vål falla något
fållfamt och underligt; at Förnuftet, fom fty>
ter få mycket annat hos Själens fkal dock
icke kunna fyra ig Helft. Jag vil ock få myc:
ket mindre fåga deremot, fom jag vål vet, at
et råttikaffens Förnuft, och fådant, fom;vi
det hår nedanföre befkrifvit, aldrig kan färå
vilfe, och fålunda ej tarfva någon råttelfe
eller fyrfel; Jag vet, at et Förnuft, fom
byggs på rena och fanna principier, och" ej
är mtagit af falfka prejudicier; aldrig annat
kan, ån tråffa rena och fanna flut: - Men fom
Vi icke altid, GUDI klagadt! hinna få långt,
utan dels genom vårdslöshet ofta förfumme,
at följa Förnuftets förefkrift, dels ock af hög¬
nod, kitflighet' och endaft, at roå ofs med,
dfta klifve för högt; få år visft defs fryrfel
högnödig, Vimåftefåledes iden förra hån¬
delfen noga betånka, huru dyr GUDs gåtva et
fundt Förnuft år, och hurumånge, fom fölgt
defs förefkrift, blifvit både vite och lyckeli¬
| Gm Vi mike lära, at fkilja-ofs något ifrån
dejofkåliga Creaturen > och at en gång upbrus

ka den åker, fom vi få långe hafve lagt uti
tride och linda, ' Jag tycker ,at fjelfva förfa¬
tenheten, eller det Boda och ohda, fom et
Vis?