OCR Output

i & 0 3 3E 2

Btas, fom nedgrafva denna ådla och dyra
fkatten, låta den ligga oupbrukad och frukt¬
lös, och tiena dermed hvarken GUD eiler fig
fjelfva, Emellan dem och de ofkåliga Cre¬
aturen ftår fom knappaft någon fkilnad, at
finna. Togo man från .dem talegåfvan och
flogo dem benen undan, at de antingen kunde
krypa eller blifva fyrfotade, det fkulle fedan
ingen fkilnad vara. En månnifka , fom ej
brukar fit förnuft, år lik den, fom hafver en
god fyn; men ligger fråndigt och blundar.
År han rik, år han kommen til åra och hög¬
het, han gör famma anfeende dermed, fom
Soen medSadel och Åfnan med perlband. Men
lag vil komma til mitt råtta åndamål, och tilfe,
uru förnuftet råtteligen fkal kånnas ock ftyras.
Förnuftes göromål år altid, ar tydeli¬

gen kunna» fe och finna fammanbanget emel¬
lan, fanningar, Det år ju en allmän fan¬
ning, at flit och et nyktert lefverne fkaffa
månnifkan uppehålle; men at låttja och fyl¬
leri göra fattigdom. Nu fåje vi altid: den
och 3 år en förnuftig man, år arbetfam
och nykter, nog föder han fig. Men tvårt
om: den och den år en oförnurftig månnifka,
låttjefull och en drinkare, huru ikal han fö¬
da fig? Men hvaruti beftår hår förnuftet,
hvari oförnuftet? jo, den förnuftige öfvervågar
fammanhanget, deffa fanningar emellan; men
den oförnuftige icke få. Den förnuftige fer,
at om han år arbefam och nykter, 18 mår han.

i Vi