OCR Output

& el KR 29

ningar. Of förekomma ofta många flags
gerningar, af dem alla vån de vi vår upmårfam¬
het allenaft på en,låt vara det vore föld Öfver
famma gernig böre vi då bruka reflexion, och
anfe alla omftåndigheter, fom vid földen
kunnat inlöpa, fom år at man til en arinars
egendom icke hafver någonrått, hvarigenom
Nåftan fkulle lida, och ofta förfättas i fattigdom
och elånde , at vi beflåcke vårt namn och goda
rykte, och at vi lemne vårt lif 1 ftörfta åf¬
ventyr och fara, der vi blefve uppenbarade
och röjde. Tage vi detta i akt, få fkole yi
med RO få fe huru alla våra mörka och
ored & egrepp, våndasi klara och tydeliga,
och följakteligen alla våra felfteg råttas och
åndras, och vår lycka bygges på eh grund,
fom intet ftormvåder förmår at, kulkafta.

VA
Förnuftet.

Om något hos Själen år vårdt vår kun¬
fkap och högaktning, f 3 år tvifvels utan För¬
nuftet, Når det blitver innom fina fkrånce¬
kor och ej gör ingrepp i en ånnars domftol;
få & det defs ådlafte våfende, des prydnad
och Krona. Detår en högtbefuten Drottning,
fom 'med et villigt envålde förvaltar fit om¬
betrodda Rike den lilla verlden, In för defs

I fota”