OCR Output

28. 20805 Der
iofållet hon nuv salt för et arbetar på fin
ofård. ;

a Kreaturen: vilje vi föka vår egen vålfård;

tankar. Har GUD fkapat of få, at vi tyde¬

vi vål binna medjcat bibehålla den gåfvär,
och; "om vi fkulle: förlora henne, [åter genom
fit och oförtrutenhet förnya henne,

Hår til vil jag lemna tvånne Hjelpemedel.
Det förfta år Akt /atnbets gåfvan (attentio) och
detandraUpmäårk/ambets gåfvan(reflexio), Akt¬
famhets gåfvanbeftår :derutiy at: man bland
"många åmnen, fömrförekommay'' blir tankfaft
på et, eller mer kånnande deraf, ån de öfri¬
ga. Upmårkfamhets-gåfvan åter, at man gif¬
:ver akt på hvarje tingets del, Jag vil: gifva
exempel på de ag; fom utom of3 åro, och
fedan deraf fluta, huru det kan hafva fig in¬
nom ofs. . Komme vi i: en Köpfharsbod uf å
varde vi der varfe allehanda flagstyger; men

spå et af dem fåfte vi tankarna, och det kalle
vi aktfamhets gåfvan. Sedan vi fåft tankat¬
tia "derpå, få betrakte vi det til alla fina dez
lar och -omftåndigheter. Vi fe. efter def; fin¬

&c. och det hör upmårkfamhets:gåfvan til,
på famma fätt betor ock förflåridetvårager¬

|