OCR Output

SR Ro (TR

fålle frålla det i öfning: Råke vi ock, at
glömma något deraf, i, få koftar det ofs
inga flora penningar, at vinna det åter, Vibe¬
hötve allenaft en liten ftund, at påminna och
befinna ofs derpå, få åre vi rått få fluge fom

förvare få gerna oråtta Minneståmnen , och
minnas det, fom vi verkeligen borde -glöma

få förgåte vi det icke utan fåge; jag mins
det'/vål, jag kan ej fmåltat. Når, ock Min¬

vi mången gångri vår bitterhet, och fåge:
jag kan det aldrig förlåta, ;

Vi målte altfå tife, at vi under denna
äfvah fkicke ofs'visligen. Alt år icke må=
dan ”vårdt. at minnas, "En del:åt odugligt.
Och föm det år odugligt; få fkäffar det ofs
ingen nytta; Vi måtte göra fom Guldfmes
den; hvilken urfkiljer och upbrukar det fi¬
na af'Silfvret; men bårtkaftar flagget, Vi
måfte göra, fom Åkermannen, då hankaftar,
fkiljer "han Såden från agnorna, Sådant val
faller en förnuftig aldrig fvårt, Han tt
i rid=

PN