OCR Output

WL
fållighet, - Flera fått och medel, at fyra Ios
billningskraften med, vet jag icke.

(a) SMof. 33: 3. (b) Jac: 1936

St
Minnet.

i +
Minnet 'åger mycken Slågtikap med In:
billnings-kråften. De - låna af hvarandra;
dock böra de noga fkiljas åt. Tnbillnings¬
kraften fraviflåller frånvarande ting, fåfom når=
warande; Minnet åter igenkånger fina ånyo fram
frålta tänkebilder , at de åro de famma; fom det
förr baft. "Om vi i någon bok hafve låftom
Hedningarnas Gudar, Jupiter, Marss Pluto,
och vi i en annan blott fe deras namn nåm¬
nas; få komme vi ihog, at det var de fam¬
me, fom vi tilförene ade låft om; : Detta
tillkrifve vi Minnet. Hår få vi ock tilfålle
at betrakta” Guds vistiet , och fe den nytta
ofs genom Minnet tillkyndas. Vilåfe Sjelf¬
ve , andre låra ofs ock; huru vi fkole fkicka
ofs emot GUD, emot vår Nåfta och'emot
ofs fjelfva. Vi låre, at utöfva kårlek och lyd¬
na emot Gud, höflighet och vånlighet emot
andra famt nykterhet kyfkhet och fparfamhet
emot ofs fjelfva, Vi låre bokvett, vi låre hafidar¬
flågder, vi låre > honfter. Men hvad hade
vi af alt detta, om vi icke ågde Minne; af
z B 4 vl