OCR Output

8 o)ol BB or
— LR nu — ; Lo

det icke nekas» at ju misbruk, fom gör det
båfta goda til ondt, ofta förvårrar och för¬
klenar henne, då hon användes til fyndiga
och leda bilders intagande och förvarande;s
ty det blifver dervid,at intet kan-bildas i Sjä¬
len, fom vi icke tilförene med -Sinnena
fattat. Hafva nu Sinnena umgåts med onr
da och leda tanke-åmnen, få blir beklageli-”
gen-påföljden den, at onda. och leda tan¬
kar: bildas i Själen. Når en; Syndig bild
och tanke en fine upkommit; få år det :gan¬
fka fvårt, at blifva af dermed, utan inbill¬
nings-kraften retar och kittlar få långe til
des det ånteligen utbrifter i verk och gerning.
"Sedan begåreljen hafver. aflat föder bon fyndexib)
Den hafvande, begårelfen - måtte vål en gång .
föda, och föder hon en gån fynden, hon
föder vål flera. - Föder hon få många gån¬
gor, at af fynden varder en väna ; få fyndar
aan til flut och vet ej derutaf, > Mon det
då icke ligger magt uppå, at hafva pga
akt på inbillnings-kräften? Mon ickevi bö¬
re vara omtånkte på fått och medel, at henne
rått, ochförnufteligen fyra?

Jag.har med undran, mången gång, hört
hvad åta och tillika fyndiga tankar en del
hyfa om inbilnings-kraften. De hafva tillagt
henne hel och hållen orfaken til. alt vårt
fördårf och fåkunniga företagande, och för

B3 "oden