OCR Output

20 BR Ol &
Ft
$. 10,

Inbillnings-kraften.

Hår fer jag et våfende, fom förtjufar mi¬

i beftörkning och håpenhet. Tråd hår fram
du få högt berömda Snille , ock tag i dit föl¬
Je både Vishet och Konft. Såg mig: huru Hår
tilgår och orfaken hårtil. Jag kan hår före¬
ftålla mig frånvarande ting, jut fom ja

fågo dem för mina ögon, faftån de hade

det få lifligt, at ingen omftåndighet fkal fela.
E. g. Påmin dig et bröllopp, vid hvilket du

inbilla dig detta brölloppet? Tycher du
icke, at du fer det likfom för ögonen? Rum,
Gåfter, deras klåder, Tal, EE med

tigt afbildadt i Själen, at: den konftigafte
Målare ej fkal kunna| aftaga det bättre, O!
"Du flore Konfimåflare ; huru hårligt år icke alt
det du gör? Din Vishet ochDin Konfl år uppenbar
orden $ all Din verk; men förnåmligaft bår,
Vår nytta och vålfård bar Du ock bårutinnan
Jå klarliga vift yat vi vål mårke; huru kår Du
hafver folken. (a); Men faft denna Gåfvan
år få underbar, hårlig och nyttig, få kan