OCR Output

0 ho (RR 19

tingen och tanke åmnen komma för Simnena,
och de fedan framförå deras befkåffenhet för
Själen, at det icke år 1 månnifkans mäst, an¬
tingen hon. då viltånka derpå, eller låta det
blifva, Själen hat då fått åmne, at tånka på,
och det fläpper hon icke få gerna. '& g. Når

eller vår Själs magt, antingen vifedan vilje fe

Likaledes år det icke hos ofs, når et ledfamt

nenq få vida i vår och vår Själs magt, ät vi
éj låna dem til något, ” Vi hafve, GUD tike
låf! fått den friheten, at vi kutine vånda

flyre dem til något fådant, fom osf kah "bes
kymra och oroa, [3 åre vi fjelfve orfakeh der
til, och följakteligeh ftraffvårde. Rake vi ock,
at utan vår vilja fe eller höra något ledfamt,
få år Synen och hörflen deraf få vida i vår
magt, at vi kuprne fluta Ögonen til, hålla

hindra, at ingen ledfam tanke medelft
Fnena upvåckes och åftadkommes 1 Sjä¬
el Å j ; :

Ba i Ge 9,