OCR Output

Skaparens Vishet och vår egen föfdel år
icke eller bårta vid denna, Sinnes"gåfva, =
At mången har blifvit Karl ochkupftigit til he- 4
der och anfeende, kan mått tillkritvas Käns=
lan. Hugg och fryk, ehuru det fvider haf¬
ver ofta, fom det fåges, gjordt göda barn. ; »

|

viufannerligen mer liknat Ng jur, än förnufz., F$
tiga månnifkor.Låt ock vara, aEvi nu vål våxts
ur barn-fkona:; men jagtror; at mången ån¬

nu torde fkena öfver fkaklosfia, om han ej
fruktade för Öfverhetens hot och Straff

Eljeft må vål känslan åga det låford, at
hon ej mer, ån i et mål, förfåtter Själeni oto
då hon genom otidighet och oren lufta fö¬
ker fin fromma. Sådan kånfellårer fäfmyc¬
ket miridre kunna urfäktas s fom Perfonerne, ,
hvilka den äålfka; lida til kropfens krafter, få
et beflåckadt namn och rykte, och'förfåtta
famhållet i irring och oreda. Ty vakta dig
för denna kånflan. Vari detta mål kånflo¬
lås och dåmpa ftraxt alla upkommandéretel«
fer. Få de våldet en gång öfver dig, de blif¬
va vålfedan din beftindiga husbonde,

B S: I.