OCR Output

16 R IoC &
fund af nöje, kofta E dig något, hvaraf du

hade ftor och kånbar fkada ; få vore-du ingen
god Hushållare? hade du godt-deraf i hela:
din Tid; få kunde detock löna något; men
nu icke, Ehuru begårligt Philoxenes. ön¬
fkade, at-han i fmak måtte åga en Trane-hals,
med hvilken han långe kunde förnöja fig,
tror jag dock, at han en gäng, innan döden;
tappat lin fmak; ” Kråslighet har ånnu” aldrig

at kroppen har mera liknadt en Oft-krama,;
ån kött och ben. Huru illa gör du icke, om
dulemnar din fmak för mycket vålde i dryck?
Det kan ej annatfke, ån at du af mycken dryck
var der tung och obeqvåm: undran vårdt,
atej hela inmåtettynges ned och bårtfk jöljes.
Du tager ju med vilja förftåndet af dig, var¬
der urfinnig, och åpnar alla dina Svagheter;
fom du eljeft vid nyktert mod hade tegat med,
Stundom vil du tråta, ftundom flåfs, fAuri¬
dom ålfkas, och til flut få fofver du bårt ent
tid, på hvilken du eljeft kunnat göra mycket
: jer Du fkyndar dig i förtid til grafven.

ina medel och penningar gå åt, och du tor=
de fnart, om du fortfar, få fe andraihånder;
Ifanning, om du få åfverlågger Saken, få fkal
du finna, huru illa det. år handladt, at få
dyrt köpa nöje för en låcker RR
gom, $. i

(2) Nchem, 8: 10,