OCR Output

De &R 15

fom falt, furt eller ondtår, och låta blifva det:
fom år godt. Ej eller fade Han : Du fkal för¬
tåra både godt och ondt, utan fnarare , fom
Nehemias fåger, åta det feta och dricka det
föra (a). Hanlemnade fåledes åt månnifkan
frihet, at förtårå hvad hon hålft ville, Men
hon föker få gerna mifsbruka denna GUDs

odhet. Sedan hon få aldeles blifvit förvånd;

å vil hon ej akta detta för någon Godhet, u¬
tan våljer, under förgåtenhet af GUD och
fin Skapare, vålluft och en yppig lefnad.
Mången kan icke åta en beta, om icke alt år
kråsligt, ftekt och fudit, och mången kan
icke Rs en droppa, om icke alt år dyr¬
bart och til öfverflåd, likfom Heliogabalus,
hvilken ej kunde åta med fmak, om han ej
hade Tuppe-kamar , kramsfogle-hjernor och
Påfogle-tungor, och Förften Georg af Cla¬
rentz, hvilken ville ingen annan död haf¬
va, ån drunkna i et Vin-fat,

Men fom du i alt annat vil vara förnuftig;

Så ftyr, och lågg tvång på din fmak. Kom
ibog, at du juft icke lefver på det du fkal
åta och dricka, utan du åter och' dricker, på
det du fkallefva. Naturen år med litet nögd.
Huru ftackot år icke det nöjet du hafver af
fmaken? Sedan du tuggatoch fvålgtned ma¬
ten; få år det fin kos, Du mins knapt fedan
huru han fmakade. Skulle du för en få liten
Rund