OCR Output

14 RN 1o( KX

prifa och vårda Skaparens Vishet, Så ofta
Jag luktar, det må vara på en Blomma , Mat
eller Liqueur; få ofta framvifa fig ock tilfål-|
len, at vårda GUDs Vishet och Allmagt.

Hvad def ftyrfel vidgår, 4å behöfves der¬
til icke få många. betvingningar; emedan
lukten år et de fedigafte Sinnen, fom al¬
drig plågar göra få mycket -våfende och oro,
Jag vil ROSS irläne at, omden tftun¬
. dom fkulle blifv
ofs til någon ftor och on

g koftnad, vi aå

hufvud-yra, och en big. fom iandra mål
långt båttre, kanike torde behöfvas,

$ 7,

Smaken.
s

« nade Han hånne Matoch Dryck, Han f: äg
ock, at de famma ej gjorde tilfylleft, om hon
icke: tillika hade undfått något, hvarmed
Hon kunde med åtrå, nåje och begårelfe får¬
tåra det; Derföre gaf Han hånne Smak. Vid
denna fin vila ASIE fogade Han ingen
Lag, och fade: Du fka

fom