OCR Output

RS )o0o( 8 13

hvarföre du fått hörfel, och gif akt på de
Höro-Reglor, fom Salomon och Syrach-ofs
förefkrifva, af hvilka en del fyfta på GUD,
en del på Nåftanöch en del på ofs fjelfva.
Hör gerna GUDs ord; och märk gerna Vishe¬
tenes goda (a). Hör den fattiga gerna, och
fvara bonom ljuftiga (b). För råd , ochiag vid
tucktan (c). Skulle du ock emot din vilja
råka höra något, hvarigenöm du varder för¬
tretad; få hör icke långe derpå, bryt al ta¬
let, drag dina öron derifrån och börja något
annat. Tag dig en Bok ihanden, fång dig
affides och lås, och du fkal få fe ,; at det för¬
tretliga hörandet ingen verkan fkal hafva på
din Själ. |

(a), Syr.6: 35:(b). Syr. 4:8, (ec). Sal, Ordf, 19:20.

Su 6
Lukten. =&

Hår möter ofs et Skaparens Konft-Atycke,
. åfven få hårligt, fom det år underbart. -Hår¬
ligt, at bland alla Lukt-åmnen föga et enda
fkal såga famma lukt; fom det andra, utan
den'år åfven få mångfaldig, fom desfa åm¬
nen kunna råknas, Underbart åter, at defmå

' particlar, fom af luckt-förande kroppar utgå
ola fådana kånnas i vår nåfa, fom de der
åro. Detta ger ofs den frörfavanledning, r
or pr a