OCR Output

12 BB Jol MX

lenfkap. -Om”en döf komme in på et gille,
der han fåg huru folket fprång, den ene
fram ;' och den andre tilbaka; £3 fkulle han
fvårja derpå , at ingen flug fkulle vara ibland
dem alla, Deremot en, fom hör Mufiken
undrar ej derpå. Om en döf vandrar ute i
mörkret, få måftehan antingen blifva öfver¬
fallen eller ock ihjälskörd, Huru godt år det
icke då , at hafva fin hörfel?

Men fom detta Sinnet, åfven fom de an¬
dre, ofta oroar vår Själ, retar och förfåtter
henne ofta i mycken oreda och irring; få
måfte vi åfven tilfe, huru vi må kunna fly¬
rå det på et förnuftigt fått. Du mårker, atom du
hör Eder och fvordom, få gör det antingen
dig ondt i hjärtat, eller lårer du få fmånin¬
gon, at fvårja med. "Hör du fkryt och ftor¬
talighet, få upåggas du til begabb. Hör du
at andre berömmas,. fåtorde du upretas til
afund, Hör du åter förklening, få torde du
märka hos dig förakt. . Hör du din Maka va¬
ra andra benägen; få torde det föda Svart
fjukan: Desfe äro fkadelige fofler: ty råder
'Jag dig,ataldrig hyfa och båra dem i din barm.
De hafva författ mången,i jämmer och elånde.
Derföre tånk noga efter hvad du hör, låna
dina öron aldrig til fådant, hvarigenom du
kan retas til det onda,- oroa di tjelf; och
förolåmpa andra. Tånk altid på Meng

var»