OCR Output

10 RR Pol &

Vi åre altid nyfikne och förvettne, och det år

kärlek, fe aldrig efter fägring. Utom det, du
famlar dig många oroliga flunder; få torde
du blifva bedragen. Ondfka och arghet döl¬
Ja fig ofta under fågring, ochnår fägringen
förgår, tro ej at ondfkan följer med. I detta
mål tfkickade fig Alexander Magnus rått får¬
nuftigt, hvilken icke ville fe Darii Gemål,
af frucktan, at af kårlek til henne blifva up¬
tånd, och hon ågde,kanfke, under fin fågrin

et fromt finhe. År du fallen til girighet, &
ej på penningar. Begårelfen kan ftraxt up¬
tåndas; och du oroar fåledes både dig fjelf
och andra. År du fallen til högfård , låna ej
dina ögon för mycket til Spegelen, til dina
klåder och til'dina egna gerningar. Du kan

och vänjer dig få fmåningom, at förakta an¬
dra, fom åro bårtee och hederligare, ån du,
Har du en ovån, med hvilken du icke vil
kifva, vaktadig, at du ejfer på honom, Slut
dina ögon til, vånd dem bårt, gack ut från
honom, oh åfka ej at fe honom mer. Skal

l É