OCR Output

8 oo
fa Dig, at Du ifvit mig en förnuftig Själ. 7ag

Det har ju koftat Dig föga ting, at fkapa mig
tilen matk, ja til en fådan, fom hvarken haf
ver lif eller rörelfe; -men Du ville uppenbara
Din Ara, Din Vishet, Din Magt Din Konfe,
och göra mig fjelf lWyckfalig; Derföre Jkapte da
nig fådan, fom jag år,

S: 4;

Når jag nu vil tala;om Sjålen, och huru
hon fkal på et förnuftigt fått kännas och fMy¬
ras; få måfte jag börja fråmft och följa den
ordning, fom alle Pfychologi bruka: Själens
Förmögenheter åro tvånne, Förflånd och wil.
Ja. ”Förflåndets förmögenhet år dels Ildgre
(inferior) dels högre (fuperior). Under för¬
ftåndets lågre Förmågenhet förekommer of$
då fört |

Synen.

Ögat år et ådelt konftftycke, ja; få ådelt,
at det trotfar alla Jouvelerare och glas-flipare,
ehuru förfarne de ockåro. Det brillerar fom
den tåckafte Diamant, och år få klar fkinan¬
de, fom den finafte Cryftal; Det förvaras
medelft ögnalocken likfom innom 1ås och
nyckel, > Det har fin tilråckeliga våtika, Ŭ

oct