OCR Output

6 8 Jol BB

lider;.få fkulle'hon mifta eller lida något til
tånke-kraften, och följakteligen deri varda |
fvagare; men af den dageliga förfarenheten
låre vi, at fådane åro ofta af ftarkare tånke¬
kraft, ån andre; derföre förfaller detta, Skuls
Je åter den fenare håndelfen vara möjelig,
at kroppens hvarje del för fig fkulle tänka,
ho fkulle icke då finna många tankar hos fig |
på en gång? men af förfarenheten finne vi,
at månnifkan icke kan hafva mer ån en tanka
i fånder, Vi må pina vår hjärna, huru högt
vi vilje; vi kunne åndock icke göra ofs mer |
ån en tanka på en gång, Fördenfkul år det¬
ta åfven fom det förra, falfkt och orimmeligt:.
Håraf gåre vi det lut, at, eter kroppen icke |
kan tånka , och vi likvål finne af förfarenhe¬
ten, at vi tinke, det månnifkan måtte äga
en tånkande Själ, I följe af alt detta trodde
Carthefias, åndock han var ingen Idealift,
utan talte opartilkt, at Själens exiftence eller
varelfe kan låttare bevifas, ån kroppfens,
Blyas må då de få kallade Materialifter, fom
påftå, atmånnifkan icke år Skapad med Sjål,
' utan at alla våra tankar komma och hårflyta
från fjelfva kroppen,

S+ 3»
Når jag nu vet, at jag hafver en' Själ, få
finner 28 ock hånne af den befkaffenhet , at
hon på et redigt och tydeligt fått kan ey
och