OCR Output

land alt det vi vete och båre hafva kun

fkap om, år intet, fom vi mer efter¬

(åtta, ån kunfkapen om vår Själ. Vi

vete, at tala om mycket, fom utom

ofs år; men åre både tyfte och ftumme vid
det fom innom ofs fker, Vi kunne tala om
Himmelens lopp, Sol, Måna, Stjernor. = Vi
tale om Grås och Örter, om Fifkar och Fog-=
lar, Stenar och Mineralier, Djur och lefvan¬
dekråk: ja, vi bry ofs ofta med fådant, fom dels
år för högt, dels onyttigt och fåfångt Men
den kunfkapen, fom angår Själen, defs för¬
mögenheter, verkningar, inclinationer, af¬
fe&ter och Sinnets-båjelfer åro ofta få fråm¬
mande, fom GUD ingen Själ hade fkapat.
Detta förekommer mig åfven få fållfamt och
underligt, fom om en Snickare vål och artigt
kunde Snickra; men visfte icke hvad hyfvel
och hugg-bor hade at betyda. Vi måfte ju
med vår Själ fatta och begripa alt. Hvarföre
föke vi.ock icke , at fatta och begripa Själen
As gelf