OCR Output

1923 den 31 december. N:r 206.

Västerbottens län.

Ser. Å a Landskansliet 1923

Uppläses i Umeå landsförsamlings
kyrka.

NE 206. ER
Ang. ändring
Till allmän kännedom kungöres härmed att Länsstyrelsen genom denna i den för
dag meddelat utslag förordnat om sådan ändring i den för Umeå socken fast-Umeå socken
ställda indelning i valkretsar och valdistrikt att dels från Brännlands väldia AE
strikt byarna Rismyrliden och Rönnbäck samt från Backens valdistrikt byn "delning.
Salomonsbesök skola utbrytas och införlivas med Tavelsjö valkrets, och dels
följande byar skola utbrytas nämligen från Flurkmarks valdistrikt Hissjö och
Håkmark och från Tavelsjö valdistrikt Haddingen, Jonstorp och Lillsjöberg,
vilka byar tillsammans med ovannämnda bvar Rismyrliden, Rönnbäck och
Salomonsbesök skola utgöra ett särskilt till Tavelsjö valkrets hörande val¬
distrikt benämnt Hissjö valdistrikt med valställe i Hissjö.
Detta beslut skall, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda
i tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den röstlängd, som kommer
att upprättas under år 1924.
Det åligger landsfiskalen i Holmsunds distrikt att om denna kungörelses
uppläsande i Umeå landsförsamlings kyrka från pastorsämbetet infordra och
skyndsamt hit insända uppläsningsbevis.

Umeå i Landskansliet den 31 december 1923.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1924 - Larsson & C:s Tryckeri