OCR Output

XE ST

Nomadlivet och flyttningarna." Inledning. De svenska lappar som
VISAS HKROILR åtestard! socken, äro som bekant icke bofasta utan
ligga ständigt på vandring med sina renhjordar. På vårarna draga
dessa västerut, beta under sommaren i N orge och återvända på hös¬
ten till Sverige, där de om vintern vistas i de östra delarna av sock¬
nen samt i norra delen av Pajala. (Kartbild 33) Kaea ndo
sockens renbetesmarker kunna ej föda de i socknen vandrande
renhjordarna året om. Vinterbete finnes för djuren, men ej som¬
marbete. Sedan gammalt ha därför lapparna haft för vana att
på vårarna följa sina hjordar, då dessa söka ner till gräsbetena i
Tromsö Amt. Under sommaren vistas alltså lapparna i Norge.

Renbetesdistrikt. På grund av lapplagen av år 1883 äro de trak¬
ter i Tromsö Amt, där lapparnas renar betat så lång tid att man kan
tala om hävd, indelade i distrikt. Dessa äro till antalet Se
| För lad fa tillgång till renbete i dessa distrikt måste lapparna år¬
ligen anmäla sig till ett bestämt distrikt och samtidigt uppgiva det
antal renar de ämna medföra. Efter mottagandet av dessa anmäl¬
ningar kan den norska amtmannen eller landshövdingen ingripa, ge¬
nom att hänvisa lappar från överfyllda eller särskilt belastade distrikt
till a0dfa värest det ar bättre plats för renarna. (Helland.)

- Detta skrevs före 1918. Nu sedan renbetekommissionen avlämnat sitt förslag ti"
konvention mellan Sverige och Norge ang. Flyttlapparnas rätt till renbete, dec. 1918, är
förhållandena nagot annorlunda. Se vidare noten under >Flyttningsvägars>.