OCR Output

;

66

åsikt om Karesuandolapparna kan jag kort och gott karaktärisera i
följande ord:

Lapparna inom Karesuando socken stå både vad intelligens och
moral beträffar, fullt i jämnhöjd med den övriga befolkningen 1 dessa
trakter, ja överträffa den i många fall.

Tack vare den utmärkta skolundervisning de numera åtnjuta, kun¬
na de flesta både läsa och skriva. De unga tala alla svenska, även
om de av blyghet till en början förneka detta. |

Lapparna äro i hög grad gästfria, de äro desslikes stora nhumo¬
rister, glada till. lynnet, såvida de inte tillfälligtvis äro under nå¬
gon >»väckelsenarkos>. I religiöst hänseende äro de s. k. östle¬
stadianer, d. v. s. vidsynt kristna, om också känslomomentet härvid¬
lag dominerar över det intellektuella.

Men som varje sak har två sidor, så har lappens karaktär även sina
mörka punkter. Han är föga ordhållig, lämnar ej heller något tillfälle
osökt, då det gäller att skinna den han handlar med. Han älskar fan¬
tastiska priser, men låter lätt pruta med sig. Rentjuveri är icke säll¬
synt, i andra avseenden äro dock lapparna ärliga. Och för övrigt, är
renstöld egentligen tjuveri? Lapparna själva anse det ej.

Den egendomliga religiösa rörelse i Nordsverige, som efter Lars
Levi Lestadius kallas lestadianismen har uträttat mycket till höjan¬
det av lappen karaktär. Han är numera nykter och sedlig, och står
i detta avseende betydligt över sina svenska grannar. Hans »last>
är nu kaffedrickningen, som jämte tobaksrökning är hans enda njut¬
ningsmedel. Jag räknar ej »Hoffmanns droppar», som ju egentligen
endast är medicin.